Upcoming Funerals

Irene Spiros
14/01/1930 – 21/09/2021
Aged 91

John Ziogas
03/08/1940 – 19/09/2021
Aged 81

George Babliotis
05/04/1928 – 11/09/2021
Aged 93

Joanna Anargiros
15/01/1939 – 01/09/2021
Aged 82

Constantinos Begetis
09/12/1928 – 29/08/2021
Aged 92

Marianna Kyprianou
18/08/1929 – 16/09/2021
Aged 92

Vasilios Vasiliou
18/10/1944 – 15/09/2021
Aged 76

Pantelis Dimou
13/01/1929 – 11/09/2021
Aged 92

Mercourios Karayannis
08/10/1935 – 31/08/2021
Aged 86

Pam Stamatakos
06/01/1937 – 25/08-2021
Aged 84

George Yiacoumi
17/08/1929 – 17/09/2021
Aged 92

Vicki (Vasiliki) Skoupas
18/11/1932 – 15/09/2021
Aged 88

Antonios (Tony) Verdis
28/03/1935 – 11/09/2021
Aged 86

Michael Lazos
22/04/1928 – 30/08/2021
Aged 93

Evdokia Stemitsiotis
17/06/1932 – 25/08/2021
Aged 89

Nick Giopoulos
12/02/1933 – 18/09/2021
Aged 88

Nikolaos Alexiou
18/02/1942 – 12/09/2021
Aged 79

Anastasia Alexandris
12/03/1932 – 06/09/2021
Aged 89

John Kodomichalos
28/10/1940 – 26/08/2021
Aged 80

Hariklia Bablis
10/10/1934 – 24/08/2021
Aged 86